Home > Cursuri AUDIT si CONTROL INTERN online si la sala > Curs Auditor intern in sectorul public

Curs Auditor intern in sectorul public

Cursul  Auditor intern in sectorul public este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia Auditor intern in sectorul public, cod  COR 241306 (vezi autorizatia). Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

Grup tinta:
Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa fie auditori interni in sectorul public si care trebuie sa detina cunostintele, abilitatile si valorile necesare pentru a performa in domeniu.
De asemenea, prin intermediul acestui curs veti putea dobandi abilitatile pe care auditorul intern trebuie sa le demonstreze in indeplinirea sarcinilor, conform reglementarilor de referinta si bunelor practici internationale.
Cursul este structurat conform cerintelor Legii 672/2002, privind auditul public intern, art. 2, lit.c ,j, u și acoperă domeniile cadrului general de competențe profesionale cunoștințele, abilitățile și valorile pe care o persoană trebuie să le dețină pentru exercitarea activității de audit public intern.

Obiective:

 • Dezvoltarea competentelor necesare auditorului intern pentru elaborarea si documentarea programului de audit intern si a programului interventiei la fata locului;
 • Dobandirea cunostintelor si deprinderile necesare auditorului pentru a concepe, selecta si aplica teste in vederea evaluarii eficientei si eficacitatii controalelor;
 • Dobandirea competentei necesare pentru a analiza, evalua si formula recomandari cu privire la problemele identificate in cadrul procesului de audit intern.


AGENDA CURSULUI:
Modul 1 - ziua 1 - Definitia auditului intern, standarde internationale de audit, codul de conduita al auditorului intern

 • Definitia auditului, termeni cheie;
 • Principiile auditului intern;
 • Cadrul legislativ al auditului intern public;
 • Tipologia auditului public intern - comparatie intre auditul de regularitate, auditul de sistem si auditul performantei;
 • Paralele intre conceptul de audit intern si alte concepte;
 • Organizarea si functionarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice;
 • Atestarea auditorilor interni;
 • Standarde internationale care reglementeaza activitatea de audit intern emise de The Institute of Internal Auditors (IIA) - prezentare generala;
 • Codul de conduita etica al auditorului intern;
 • Carta auditului intern;

Modul 1 - ziua 2 - Sistemul de management al riscului in entitatile publice

 • Cerintele Standardelor internationale si legislatiei nationale privind managementul riscului;
 • Definirea riscului si a oportunitatii;
 • Principiile sistemului de managemnt al riscului conform cadrului COSO ERM;
 • Clasificarea riscurilor;
 • Identificarea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice ale entitatii;
 • Analiza mediului intern si extern al entitatii publice;
 • Metode de identificare a riscurilor;
 • Riscul de frauda.
 • Studii de caz.

Modul 1 - ziua 3 - Sistemul de management al riscului in entitatile publice

 • Identificarea activitatilor auditabile si a riscurilor aferente acestora - modele;
 • Analiza si ierarhizarea riscurilor;
 • Profilul de risc si limita de toleranta la risc;
 • Raspunsul la risc - strategii aplicabile;
 • Implementarea masurilor de control al riscurilor;
 • Documentele sistemului de management al riscului: formularul de alerta la risc, registrul de riscuri, planul de implementare a masurilor de control, fisa de urmarie a riscului si rapoarte;
 • Monitorizarea si revizuirea sistemului de management al riscului;
 • Modele si studii de caz

Modul 1 - ziua 3 si 4 - Sistemul de control intern managerial (SCIM)

 • Cerintele Standardelor internationale pentru controale interne eficace si cerinte legale si reglementate;
 • Evaluarea implementarii si imbunatatirii SCIM conform cerintelor Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice:
 • Mediul de control:
  Standardul 1 - Etica si integritatea: activitati pe care trebuie sa le efectueze conducerea entitatii publice pentru a asigura un climat etic in cadrul organizatiilor, politica si procedura privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor.
  Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini: misiunea entitatii, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, obiectivele postului, fisa postului.
  Standardul 3 - Competenta, performanta: evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale, elaborarea planului de pregatire profesionala, definirea cunostintelor si deprinderilor pentru posturi.
  Standardul 4 - Structura organizatorica: analiza periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice, realizarea delegarii, erori privind delegarea.
 • Performante si managementul riscului:
  Standardul 5 - Obiective: definirea obiectivelor generale si specifice, erori posibile in definirea obiectivelor.
  Standardul 6 - Planificarea: modele de planuri, erori privind planificarea.
  Standardul 7 - Monitorizarea performantelor: stabilirea indicatorilor de performanta, implementarea si monitorizarea sistemului de management al performantei.
 • Activitati de control:
  Standardul 9 - Proceduri: elaborarea procedurilor operationale aplicabile, actualizarea procedurilor, aplicarea de masuri de control compensatorii in absenta instrumentelor de control asteptate.
  Standardul 10 - Supravegherea: realizarea de catre conducerea entitatii a unei bune supravegheri a activitatilor entitatii publice.
  Standardul 11 - Continuitatea activitatii: planul de continuitate a activitatii
 • Informarea si comunicarea:
  Standardul 12 - Informarea si comunicarea: planificarea, organizarea si functionarea sistemului informational
  Standardul 13 - Gestionarea documentelor: proceduri privind inegistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, indosarierea, protejarea si pastrarea documentelor, arhivarea documentelor si masurile de securitate gestionarea documentelor clasificate.
  Standardul 14 - Raportarea contabila si financiar: responsabilitatile ordonatorilor de credite/conducatorilor entitatilor publice privind raportarea financiara si contabila, responsabilitatile compartimentelor financiar-contabile, politici si proceduri contabile.
 • Evaluare si audit:
 • Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
  Standardul 16 - Auditul intern

Modul 2 - ziua 1 - Planificarea misiunilor de audit intern, tipuri de misiuni de audit

 • Stabilirea universului de audit si identificarea activitatilor auditabile;
 • Planificarea activitatii de audit intern: metodologia de elaborarea planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern si de plan anual de audit intern;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate, de sistem si al performantei;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere si misiunilor ad-hoc;
 • Auditul intern in sistem de cooperare.

Modul 2 - ziua 2 - Metodologia derularii misiunilor de audit public intern

 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern al tehnologiilor informationale;
 • Pregatirea misiunii de audit public intern: initierea misiunii de audit public intern, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor si evaluarea controlului intern, elaborarea programului misiunii de audit intern. Exemple proceduri;
 • Tehnici, metode si instrumente de audit utilizate la realizarea misiunii de audit public intern.
 • Modalitati de esantionare;

Modul 2 - ziua 3 - Metodologia derularii misiunilor de audit public intern

 • Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste;
 • Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile si modalitati de evitare. Exemplu de FIAP. Exercitiu de elaborare a unui FIAP;
 • Raportarea rezultatelor misiunii de audit intern public
 • Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;
 • Elaborarea Raportului de audit;
 • Urmarirea recomandarilor.

Modul 2 - ziua 4 - Evaluarea si supervizarea misiunilor de audit public intern

 • Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare. Exemple;
 • Elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;
 • Evaluarea activitatii de audit public intern - prezentarea metodologiei;
 • Raportarea activitatii de audit;
 • Studii de caz si exemple.

 

Cadrul legislativ pentru formare si perfectionare profesionala
Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor. Programul de formare pentru ocupatia Auditor intern in sector public reprezinta 360 ore de formare profesionala teoretica si practica in conformitate cu Standardul ocupational aprobat prin Decizia Autoritatii Nationale pentru Calificari nr. 373/18.11.2019.
Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Puteti urma cursul on-line Auditor intern in sector public avand in componenta 2 module obligatorii, in perioada*:

Modul 1: 19, 20, 21 si 22 iunie 2023, intre orele 9.30 - 17.30
Modul 2: 24, 25, 26 si 27 iulie 2023, intre orele 9.30 - 17.30
*In cazul in care numarul persoanelor inscrise depaseste disponibilul de locuri, Top Quality Management organizeaza sesiuni on-line suplimentare.
Cursul se va finaliza cu dezvoltarea unui proiect, necesar in vederea sustinerii examenului de absolvire. La fiecare modul se vor adauga 3 saptamani in care se vor imbina teoria si practica individuala / la locul de munca / la domiciliu/la sala, pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului. Formatorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit, cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc..
Examenul de absolvire se va desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor, in data de 04.09.2022.

Pret curs online: 1.330 LEI/persoana (scutit de TVA).
Pret curs la sala*: 1.830 LEI/persoana (scutit de TVA).
Taxa de examinare: 70 LEI(nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.
Rezervarea locului in cadrul cursului se va face numai dupa achitarea taxei de participare.
*Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN (sustinute in Bucuresti) sau la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, intr-o alta locatie, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare la examinare:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta).
In caz contrar, se poate urma cursul, insa se va primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor.

 

Competente dobandite:

 • Conceptul, principiile și funcțiile auditului intern;
 • Standardele internaționale de audit intern;
 • Organizarea și dimensionarea funcției de audit public intern și relația acesteia cu alte forme de control;
 • Carta auditului intern și Normele metodologice privind exercitarea funcției de audit public intern în cadrul entităților publice;
 • Planficarea activității de audit public intern;
 • Comitetele de audit intern;
 • Auditul public intern în sistem de cooperare;
 • Atestarea auditorilor interni din sectorul public;
 • Raportarea anuală a activității de audit public intern;
 • Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern;
 • Identificarea și raportarea iregularităților precum și elementelor de fraudă și corupție;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate, de sistem și al performanței;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere;
 • Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activității de audit public intern;
 • Tehnici, metode și instrumente de audit utilizate în realizarea misinilor de audit public intern, inclusiv eșantionarea;
 • Supervizarea misiunilor de audit public intern;
 • Organizarea și funcționarea controlului intern managerial în România, implementarea standardelor  de control intern și modele de control intern;
 • Organizarea managementului riscurilor în entități publice și identificarea, evaluarea, tratarea, controlul și monitorizarea riscurilor;
 • Evaluarea procesului de managementul riscurilor;
 • Guvernanță corporativă în entități și întreprinderi și - Codurile de bună practică;
 • Evaluarea procesului de guvernanță corporativă din entitatea publică;
 • Contabilitatea publică, organziare, documente primare, contabile și de sinteză contabilă;
 • Tehnici și proceduri pentru reflectarea tranzacțiilor privind activele, capitalurile și datoriile;
 • Evaluarea activității financiar - contabile;
 • Finanțe publice, rol, funcții, factori care influențează volumul resurselor și cheltuielilor publice;
 • Elaborarea bugetului, execuția bugetară deficit bugetar și datorie publică; necesități de finanțare;
 • Evaluarea activităților specifice finanțelor publice;
 • Management,  concept, organizarea și funcționarea procesului, principii și funcții;
 • Evaluarea sistemului decizional al entității publice;
 • Utilizarea, funcționarea, securitatea și întreținerea sistemelor de calcul;
 • Utilizarea programelor informatice pentru introducerea, prelucrarea, validarea, stocarea și securitatea datelor;
 • Evaluarea activității privind tehnologia informației;
 • Actele normative, actele juridice, elaborarea și acțiunea în timp a acestora, acțiunile juridice și căile de atac;
 • Contractele, norma juridică, raportul juridic, răspunderea juridică, insolvența și prescripția;
 • Evaluarea activității juridice.


Pentru cursurile la sala sau on-line o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

 

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.


Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC, cod COR 241306, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html