Home > Cursuri AUDIT si CONTROL INTERN online si la sala > Curs Controlul intern managerial si managementul riscului in entitati publice

Curs Controlul intern managerial si managementul riscului in entitati publice

Cursul Controlul intern managerial si managementul riscului in entitati publice este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia RESPONSABIL PROCES, cod  COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale si Ministerul Educației. Conform ORDIN MMPS nr. 1.149 din 16 iulie 2020 cursurile autorizate de formare profesionala a adultilor se pot organiza atat on-line cat si la sala.

 

Temele abordate in cadrul cursului ating si subiecte ce tin de specificul derularii activitatii de control intern in entitatile publice conform Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. De asemenea, cursul abordeaza modalitati practice de implementare a proceselor de management al riscului si a sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica.


Grup tinta:
Cursul Controlul intern managerial si managementul riscului in entitati publice se adreseaza:

 • auditorilor interni;
 • persoanelor din conducerea entitatilor publice;
 • membrilor comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitatile publice;
 • membrilor echipei de gestionare a riscurilor / responsabililor cu riscurile;
 • intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.


Scopul cursului: Abordarea unor modalitati practice de implementare a proceselor de management al riscului si sistemului de control intern managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica incidenta in cauza.

Agenda cursului Controlul intern managerial al institutiilor publice armonizata cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018:
 

Ziua 1 - Performanța și managementul riscului

 • Cerinte legale si reglementate;
 • Prezentarea cerințelor Ordinului SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 8 - Managementul riscului;
 • Eveniment și incident: definiții și exemple;
 • Definiția riscului, amenințări și oportunități, incertitudine vs. certitudine, enunțarea riscului;
 • Managentul riscului vs. managementul problemelor;
 • Tipologia riscurilor;
 • Princiiple managementului riscului la nivel organizațional;
 • Guvernanță și cultură organizațională: scop, misiune, viziune și valori;
 • Managementul riscului - componentă esențială in implementarea strategiei organizaționale;
 • Planificare strategică - planul strategic instituțional;
 • Prezentarea Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 6 - Planificarea:
 • Planificarea anuală;
 • Prioritizarea resurselor: metode și exemple;
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 5 - Obiective;
 • Obiectivul - baza programării manageriale: obiective strategice și generale, obiective specifice: tipologie, etape de identificare, caracteristici, ținte și rezultate, bune practici și deficiențe in elaborare;
 • Obiective generale și obiective specifice - exemple, studii de caz, deficiențe în definirea obiectivelor;
 • Identificarea proceselor și activităților necesare pentru atingerea obiectivelor și realizarea strategiei organizaționale.

 

Ziua 2 - Performanța și managementul riscului

 • Identificarea riscurilor: metode, bune practici și deficiențe;
 • Analiza factorilor generatori de riscuri - analiza mediului intern si extern organizațional, analiza SWOT;
 • Metode de identificare a riscurilor: Brainstorming, Papion, diagrame (cauză-efect si analiza de flux);
 • Apetitul și toleranța la risc: definire, stabilirea limitei de toleranță la risc, exemple și bune practici;
 • Prioritizarea riscurilor;
 • Răspunsul la risc;
 • Strategii proactive pentru abordarea riscurilor: măsuri împotriva riscurilor care conduc atăt la efecte negative cât și la efecte pozitive și selecția opțiunii de abordare a riscului;
 • Planul de documentare, implementare și îmbunătățire al Sistemului de Management al riscului: metodologie, roluri și responsabilități, documentația specifică, toleranța grupurilor de interese, raportare, monitorizare și control;
 • Viziunea de portofoliu: agregarea riscurilor, registrul de riscuri.
 • Planul de implementarea a măsurilor de control, implementarea și monitorizarea măsurilor de control la nivel procesual și organizațonal.

 

Ziua 3 - Performanța și managementul riscului

 • Monitorizarea și controlul;
 • Revizuirea și Raportarea riscurilor;
 • Riscul de fraudă: definție, factori favorizanți, tipologia riscului de fraudă;
 • Triunghiul fraudei: justificarea, presiunea, oportunitatea, măsuri;
 • Responsabilități în gestionarea riscului de fraudă;
 • Riscul și performanța organizațională;
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 7 - Monitorizarea performanțelor:
 • Indicatori de performanța, ținte, analiza rezultatelor, măsuri - exemple, studii de caz, bune practici, deficiențe;
 • Monitorizarea și evaluarea performanței;
 • Raportarea monitorizării performanței.
 • Componentele controlului intern și Instrumentele specifice controlului intern;
 • Organizarea sistemului de control intern managerial al entitatilor publice;
 • Documentele specifice pentru implementarea, funcționarea și imbunătățirea sitemului de control intern managerial;

 

Ziua 4 - Mediul de control

 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 1 - Etica și integritatea - studii de caz și teme de lucru:
 • Codul de conduită și furnizarea de consiliere etică;
 • Semnalarea neregularităților;
 • Evitarea conflictelor de interese;
 • Declararea averilor, intereselor și a bunurilor primite cu titlu gratuit: documente și inregistrări;
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini - studii de caz și teme de lucru:
 • Repartizarea atribuțiilor către structurile organizaționale compartimentale;
 • Repartizarea sarcinilor salariaților;
 • Sprijinirea angajaților pentru îndeplinirea sarcinilor cu grad de complexitate ridicat;
 • Gestionarea funcțiilor sensibile.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 3 - Competenţa, performanţa - studii de caz și teme de lucru:
 • Recutarea și promovarea pe baza competențelor, experienței și performanței angajaților;
 • Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților;
 • Pregătirea profesională a angajaților.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 4 - Structura organizatorică - studii de caz și teme de lucru:
 • Stabilirea și actualizarea structurii organizatorice;
 • Delegarea atribuțiilor in cadrul entității.

 

Ziua 4 - Activități de control

 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standarduui 9 - Proceduri - studii de caz și teme de lucru:
 • Elaborarea, actualizarea, revizuirea procedurilor și stabilirea activităților procedurabile;
 • Monitorizarea aplicării procedurilor - gestionarea abaterilor.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 10 - Supravegherea - studii de caz și teme de lucru:
 • Aspecte esențiale care fac obiectul activiăților de control;
 • Instrumente de control si deficiențe in control;
 • Acte de control, planuri de măsuri.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 11 - Continuitatea activității - studii de caz și teme de lucru:
 • Stabilirea activităților esențiale care se desfășoară in entitate;
 • Identificarea riscurilor și evaluarea impactului acestora asupra activităților esențiale;
 • Măsuri pentru asigurarea continuității activitaților;
 • Planul de continuitate al activității.

 

Ziua 5 - Informarea și comunicarea si Evaluare și audit

 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 12 - Informarea și comunicarea - studii de caz și teme de lucru:
 • Analiza nevoilor informaționale ale entității;
 • Proiectarea, implementarea și imbunătățirea sistemului informațional.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 13 - Gestionarea documentelor - studii de caz și teme de lucru:
 • Organizarea activităților de gestionare a documentelor;
 • Stabilirea accesului la documentele din cadrul entității;
 • Păstrarea și arhivarea documentelor.
 • Prezentarea cerințelor Standardului 14 - Raportarea contabilă şi financiară: organizare, efectuare corectă a înregistrărilor contabile, inventarierea, întomirea situațiilor financiare.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial - studii de caz și teme de lucru:
 • Organizarea activităților de autoevaluare a SCIM;
 • Efectuarea activităților de autoevaluare a SCIM;
 • Situații centralizatoare privind stadiul implementarii și dezvoltării SCIM;
 • Raportarea asupra SCIM;
 • Planul de dezvoltarea SCIM.
 • Prezentarea detaliată a cerințelor Standardului 16 - Aditul intern: organizarea structurii de audit intern, planificarea misiunilor de audit intern, desfășurarea misiunilor de audit intern, implementarea recomandărilor adresate de auditorii interni, rolul auditului intern in funcționarea și îmbunătățirea SCIM.

 

La finalul cursului, participantii vor putea sa:

 • Cunoasca si sa analizeze etapele proceselor de administrare si de managementul riscurilor din entitatea publica in care activeaza;
 • Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern managerial in entitatea publica in care activeaza;
 • Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control managerial in entitati publice;
 • Analizeze documentele de organizare specifice entitatilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
 • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern managerial din cadrul entitatii publice in care activeaza;
 • Sa intocmeasca raportul anual asupra sistemului de control intern managerial.


Competente dobandite conform standardului ocupational RESPONSABIL PROCES:

 • Dezvoltarea personală continuă
 • Organizarea și gestionarea activităților la locul de muncă
 • Aplicarea diverselor procese de afaceri într-o gamă largă de industrii
 • Elaborarea și proiectarea documentelor, inclusiv manuale de instruire, schițe de proces, diagrame de flux și proceduri de implementare
 • Identificarea caracteristicilor specifice ale procesului şi a metodelor adecvate de control
 • Utilizarea instrumentelor de control și monitorizare a proceselor
 • Utilizarea instrumentelor de îmbunătățire a performanțelor proceselor
 • Îmbunătăţirea performanţelor procesului

 

Perioada:

Puteti urma acest curs in sistem on-line, intr-una dintre urmatoarele perioade*:

Sesiunea 1: 12, 13, 14, 15 si 16 iunie 2023, intre orele 9.30 - 17.00

Sesiunea 2: 10, 11, 12, 13 si 14 iulie 2023, intre orele 9.30 - 17.00

*In cazul in care numarul persoanelor inscrise depaseste disponibilul de locuri, Top Quality Management organizeaza sesiuni on-line suplimentare.

Sesiunile teoretice vor fi imbinate cu sesiuni practice si se vor desfasura pe platforma ZOOM (teorie) și pe Google Classroom (exercitii practice și seminarii). Sesiunile de curs sunt urmate de activitati practice individuale (la locul de munca / domiciliu) pentru dezvoltarea proiectului practic, in vederea sustinerii examenului de absolvire. Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea formatorului. În perioada de practică, acesta va fi la dispozitia cursantilor pentru consultări individuale, prin internet / e-mail, telefon etc.
Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor. În vederea participării la examinare, participanții la curs au obligația parcurgerii sesiunii teoretice precum și efectuarea practicii având ca rezultat un proiect.

 

Pret curs online: 1.030 LEI/persoana (scutit de TVA).

Pret curs la sala*: 2.130 LEI/persoana (nu se aplica TVA).

Taxa de examinare: 70 lei (nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc si intrunesc conditiile pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.
*Cursurile la sala se organizeaza la cerere pentru grupuri organizate. Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN sustinute in Bucuresti sau la sediul clientilor. Daca doriti un curs dedicat, intr-un alt tip locatie (Sali de conferinta, hotel, etc.), va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului autorizat, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta). In caz contrar, se poate urma cursul, insa, veti primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor - pentru ocupatia RESPONSABIL PROCES cod COR 242104, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

 

Asociatia Nationala Expertilor in Managementul Riscului din Romania

http://www.anpmr.ro/

 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Bucuresti

http://bucuresti.mmanpis.ro/comisia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala/

 

Asociatia de Standardizare din Romania

 

Stiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru entitati publice

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Articole

Modelul COSO – componente, principii si beneficii

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) este un organism independent, organizat in anul 1985 si sponsorizat in comun de the American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), and the National Association of Accountants (now the Institute of Management Accountants (IMA).
COSO are rolul de a ajuta organizatiile sa isi imbunatateasca performanta prin dezvoltarea unei gandiri manageriale orientata catre optimizarea controalelor interne, proceselor de management al riscurilor si de guvernanta precum si catre descurajarea fraudei.

Cat de important este Auditul Intern pentru o companie

Rolul auditului intern este de a oferi o asigurare independenta ca managementul riscurilor, guvernanta si procesele de control intern ale unei companii functioneaza eficient. Activitatile corelate de audit intern ofera asigurari ca: toate controalele interne existente sunt adecvate pentru a diminua riscurile, procesele de guvernanta sunt eficiente si eficace si obiectivele organizationale sunt atinse. Auditul intern se efectueaza conform Normelor obligatorii adoptate de Camera Auditorilor Financiari ce cuprind: principiile fundamentale pentru practica profesionala a auditului intern, definitia auditului intern, codul etic al auditorului si Standardele internationale pentru practica profesionala a auditului intern.

Manager siguranta alimentara

Managerul in domeniul sigurantei alimentare este  persoana desemnata de conducerea organizatiei care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea de a conduce si organiza activitatea echipei de siguranta a alimentului. Rolul Managerului in domeniul sigurantei alimentare este de a instrui si educa in mod corespunzator membrii echipei de siguranta a alimentului. Impreuna cu echipa formata si instruita, trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei alimentului este stabilit, implementat, mentinut si imbunatatit.

Managementul riscului

Managementul riscurilor ofera un mediu de control favorabil, ajuta la imbunatatirea perceptiei asupra activitatii de control si contribuie la buna gestionare a riscurilor. Instrumentele prin care managementul riscurilor isi atinge scopul, identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor sunt vitale in orice organizatie, indiferent de sectorul de activitate.
Managementul riscurilor are ca scop eliminarea pierderilor si reducerea costurilor, deci pune accent pe raportul cost-beneficiu, garanteaza siguranta patrimoniului si protejeaza mediul decizional al organizatiei.

Abonare la Newsletter

  

 

 

CURSURI NOI LA TOP QUALITY MANAGEMENT

 

Curs online Managementul deseurilor

 

Cursul include urmatoarele tematici:

 

 • - Reglementari privind managementul deseurilor - OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala;
 • - Obligatii derivate din aquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritati locale si mediul privat in cederea stimularii performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu;
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentei legislative si a principiilor dezvoltarii durabile;
 • - Cerinte reglementate privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu si impactului activitatilor economice asupra mediului;
 • - Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”,

in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR).

Top Quality Management, cu sediul in Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr 49, Sector 1, Nr. Reg. Com.: J40/2225/2005, Cod de inregistrare: RO17206359,

operatorul site-urilor www.cursuriautorizate.ro si www.topquality.ro declara ca toate datele personale (mai departe, "date") sunt considerate strict confidentiale

si sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. In consecinta, acordam cea mai mare atentie datelor personale si protectiei acestora.

In cadrul politicii de confidentialitate, dorim sa va informam ce date personale colectam despre dumneavoastra si cum le vom folosim in continuare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dumneavoastra (in calitate de persoana vizata),

Companiei si Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor a municipiului Bucuresti.

Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html