Home > Cursuri AUDIT & CONTROL INTERN > Curs Controlul intern managerial, guvernanta corporativa si managementul riscului in entitati publice

Curs Controlul intern managerial, guvernanta corporativa si managementul riscului in entitati publice

Cursul Controlul intern managerial, guvernanta corporativa si managementul riscului in entitati publice este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia SPECIALIST IN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE, cod  COR 242110, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale. Conform Ordonantei de Urgenta 70/2020, Art. 3, Top Quality Management desfasoara cursurile in sistem online, in perioada starii de alerta.
 

Temele abordate in cadrul cursului ating si subiecte ce tin de specificul derularii activitatii de control intern in entitatile publice conform Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice. De asemenea, cursul prezinta aspecte esentiale din Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016) si Hot. 722 din 28 septembrie 2016.

Cursul Controlul intern managerial, guvernanta corporativa si managementul riscului in entitati publice este organizat si in vederea atestarii auditorilor interni din entitatile publice (fara a se limita acestia), in conformitate cu OMFP nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare, modificat si completat cu OMFP nr. 783/2016.

Grup tinta:
Cursul Controlul intern managerial, guvernanta corporativa si managementul riscului in entitati publice se adreseaza:
 • auditorilor interni;
 • persoanelor din conducerea entitatilor publice;
 • membrilor comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitatile publice;
 • membrilor echipei de gestionare a riscurilor / responsabililor cu riscurile;
 • angajatilor din societatile care implementeaza procesul de guvernanta corporativa urmarind prevederile Codului de guvernanta corporativa emis de BVB, dar si prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (actualizata cu Legea 111/2016);
 • intregului personal implicat in activitatile de implementare si monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.

Scopul cursului: Abordarea unor modalitati practice de implementare a proceselor de guvernanta si sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu legislatia specifica incidenta in cauza..

Agenda cursului Controlul intern managerial al institutiilor publice armonizata cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018:

Ziua 1 - Guvernanta corporativa in entitatile publice
 • Procesele de administrare si conducere
 • Strategie si guvernanta corporativa
 • Pilonii guvernantei si structuri corporative
 • Procesul de selectie
 • Scrisoarea de asteptari, declaratia de intentie, planul de administrare si contractul de mandat
 • Indicatori de performanta
 • Codul de guvernanta corporativa (model Codul BVB)
 • Conceptul de control intern managerial in entitatile publice;

Ziua 2 - Abordarea procesuala si implementarea sistemului de management al riscului in entitatile publice
 • Stabilirea si analiza fluxului de procese - abordarea procesuala - in entitatile publice;
 • Identificarea, analiza si evaluarea riscurilor in vederea tratarii acestora;
 • Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern managerial in entitatea publica.
 • Organizarea sistemului de control intern managerial al entitatilor publice
 • Organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitatea publica
 • Scopul si definirea standardelor de control intern managerial in entitatile publice
 • Proiectarea si implementarea sistemului de control intern in entitatile publice conform standardelor de control intern managerial

Ziua 3 -  Standardele de control intern managerial in entitatile publice
 • Mediul de control:
 • Standardul 1 - Etica si integritatea: activitati pe care trebuie sa le efectueze conducerea entitatii publice pentru a asigura un climat etic in cadrul organizatiilor, politica si procedura privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor.
  Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini: misiunea entitatii, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, obiectivele postului, fisa postului.
  Standardul 3 - Competenta, performanta: evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale, elaborarea planului de pregatire profesionala, definirea cunostintelor si deprinderilor pentru posturi.
  Standardul 4 - Structura organizatorica: analiza periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice, realizarea delegarii, erori privind delegarea.
 • Performante si managementul riscului:
 • Standardul 5 - Obiective: definirea obiectivelor generale si specifice, erori posibile in definirea obiectivelor.
  Standardul 6 - Planificarea: modele de planuri, erori privind planificarea.
  Standardul 7 - Monitorizarea performantelor: stabilirea indicatorilor de performanta, implementarea si monitorizarea sistemului de management al performantei.
  Standardul 8 - Managementul riscului: documente specifice sistemului de management al riscurilor.
 • Activitati de control:
 • Standardul 9 - Proceduri: elaborarea procedurilor operationale aplicabile, actualizarea procedurilor, aplicarea de masuri de control compensatorii in absenta instrumentelor de control asteptate.
  Standardul 10 - Supravegherea: realizarea de catre conducerea entitatii a unei bune supravegheri a activitatilor entitatii publice.
  Standardul 11 - Continuitatea activitatii: planul de continuitate a activitatii.
 • Informarea si comunicarea:
 • Standardul 12 - Informarea si comunicarea
  Standardul 13 - Gestionarea documentelor: proceduri privind inegistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, indosarierea, protejarea si pastrarea documentelor, arhivarea documentelor si masurile de securitate gestionarea documentelor clasificate.
  Standardul 14 - Raportarea contabila si financiar: responsabilitatile ordonatorilor de credite/conducatorilor entitatilor publice privind raportarea financiara si contabila, responsabilitatile compartimentelor financiar-contabile, politici si proceduri contabile.

Ziua 4 - Evaluarea sistemului de control intern managerial - auditul intern
 • Evaluare si audit:
 • Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
  Standardul 16 - Auditul intern
 • Studii de caz:
 • Program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial
  Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial
  Registrul de riscuri continand exemple de riscuri in diverse domenii
  Procedura operationala privind managementul riscului
  Model de procedura operationala intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.

La finalul cursului, participantii vor putea sa:
 • Cunoasca si sa analizeze etapele proceselor de administrare si de managementul riscurilor din entitatea publica in care activeaza;
 • Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern managerial in entitatea publica in care activeaza;
 • Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control managerial in entitati publice;
 • Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
 • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern managerial din cadrul entitatii publice in care activeaza;
 • Sa intocmeasca raportul anual asupra sistemului de control intern managerial.

Competente dobandite conform standardului ocupational SPECIALIST IN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE:
 • Acordarea de asistenta de specialitate
 • Asigurarea functionabilitatii sistemului de proceduri si procese
 • Verificarea concordantei informatiilor utilizate
 • Coordonarea integrarii planurilor operationale cu planurile de investitii de capital
 • Raportarea catre conducere a rezultatelor companiei
 • Consilierea conducerii in procesul decizional
 • Monitorizarea performantei companiei
 • Monitorizarea activitatii operationale a companiei
 • Monitorizarea activitatii de investitii a companiei

Cadrul legislativ privind formarea profesionala
 • Cheltuielile pentru formare si perfectionare profesionala a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile conform Codului Fiscal. Autoritatile si Institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare conform Legii 188/1999, modificata, completata si republicata.
 • Programele de specializare si perfectionare furnizate de Top Quality Management sunt autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala din Municipiul Bucuresti.
 • Cursurile sunt organizate si autorizate conform: OG 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor si  conform H.G. nr. 1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici.

Perioada:
Puteti urma acest curs in Bucuresti in una din urmatoarele sesiuni:
Sesiunea 1: 24, 25, 26, 27 august 2020, intre orele 9.30 - 17.30
Sesiunea 2: 21, 22, 23, 24 septembrie 2020, intre orele 9.30 - 17.30
Sesiunea 3: 26, 27, 28, 29 octombrie 2020, intre orele 9.30 - 17.30
Cursul Controlul intern managerial si managementul calitatii in entitatile publice se incheie cu activitate practica individuala (la locul de munca) pentru dezvoltarea proiectului, in vederea sustinerii examenului de absolvire ANC (8 zile). Proiectul se va dezvolta individual de catre participanti, sub coordonarea lectorului. Lectorul va fi la dispozitia cursantilor atat prin intermediul consultatiilor la sala conform unui program stabilit (dupa caz) cat si prin consultatii individuale, prin internet / e-mail, telefon etc.
Examenele de absolvire se vor desfasura online conform procedurilor ANC.

Pret curs online: 630 LEI/persoana (scutit de TVA).
Pret curs la sala*: 780 LEI/persoana (nu se aplica TVA).
Taxa de examinare: 70 lei (nu se aplica TVA) – doar pentru cei care doresc examinarea in prezenta comisiei ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) pentru obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.
*Preturile sunt valabile pentru cursurile OPEN sustinute in Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 49, sector 1. Daca doriti un curs dedicat, va rugam sa ne contactati.

Conditii de participare la curs:
Pentru a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului ANC, este necesara absolvirea studiilor superioare (cu diploma de licenta sau adeverinta). In caz contrar, se poate urma cursul, insa, veti primi o diploma de participare din partea Top Quality Management.

Inscrierea la cursurile de formare se face, in limita locurilor disponibile, prin transmiterea Formularului de inscriere (Click aici pentru a descarca) la adresa: office@cursuriautorizate.ro  In cel mai scurt timp de la primirea cererii de inscriere la curs, veti fi contactat de un reprezentant al Top Quality Management.

Programul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru ocupatia SPECIALIST IN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE, cod COR 242110, iar certificatul eliberat este recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Pentru cursurile OPEN o grupa se constituie cu minimum 10 cursanti. In functie de completarea grupelor, TOP QUALITY MANAGEMENT isi rezerva dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.

Parteneri

Autoritatea Nationala pentru Calificari

ANC

TUV THURINGEN e.V.

http://www.tuev-thueringen.de/


Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele UniteStiri

ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

PROGRAM ELIBERARI CERTIFICATE DE ABSOLVIRE
Luni si Vineri, orele 09.00 – 14.00
Miercuri, orele 13.00 – 17.30

Top Quality Management - cursuri personalizate adaptate cerintelor organizatiilor solicitante

Contacteaza-ne si nu vei avea decat de castigat.
Impreuna vom reusi sa iti cream o companie mai flexibila, capabila sa se adaptazeze la toate cerintele clientului tau.

Cursuri de perfectionare pentru administratia publica – functionari publici, personal contractual si alesi locali

"Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman" .

Noutati

Curs Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)

Daca ati lucrat sau lucrati in domeniul protectiei datelor, daca detineti expertiza in ceea ce priveste securizarea sistemelor informatice, daca detineti cunostinte juridice si legislatie sau daca pur si simplu doriti sa obtineti un loc de munca bine platit, cursul DPO autorizat de ANC este o alegere care va poate schimba viata profesionala.

Curs Implementarea Sistemelor de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001

Cerintele SR EN ISO/IEC 27001:2018 se aplica organizatiilor atat pentru protejarea contra eventualelor vulnerabilitati si atacurilor din exterior, cat si pentru gestionarea intregului ciclu de viata al informatiilor de orice tip si pe orice suport, pastrate integral sau externalizate​, referitoare la clienii sau la societate.​

Curs Implementarea si Evaluarea Sistemului de Control Intern

Cursul practic "Implementarea si evaluarea a Sistemului de Control Intern" isi propune sa prezinte principalele notiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum si abordarile specifice acestui proces, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului.
PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Top Quality Management prelucreaza date cu caracter personal, pentru scopul „activitati de formare profesionala”, in conformitate cu legislatia in vigoare si a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Puteti vizualiza Politica de confidentialitate a Top Quality Management accesand link-ul: http://www.topquality.ro/politica-de-confidentialitate.html